吾愛破解 - LCG - LSG |安卓破解|病毒分析|破解軟件|www.mlqcje.live

 找回密碼
 注冊[Register]

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 6562|回復: 25
上一主題 下一主題

[原創] 160 個 CrackMe 之 126 - NZC.1 手動脫殼和注冊算法追蹤及注冊機實現

  [復制鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
solly 發表于 2019-5-29 15:13 回帖獎勵
本帖最后由 solly 于 2019-5-29 23:47 編輯

160 個 CrackMe 之 126 - NZC.1 手動脫殼和注冊算法追蹤及注冊機實現
CrackMe集合中的第126個 NZC.1 在 Windows 10 下是無法直接運行的,但在OD中可以載入,表示其可以在Windows10下運行,只是運行時執行了非法的指令(或訪問了無效的內存),一般這些指令都是由那些老掉牙的AntiDebug檢查用的,主要是針對SoftICE檢查,直接執行了 int 68,int 3 等指令。
首先,我們檢查一下軟件殼。

顯示有未知的殼。節的情況如下:

最后有一個 .defiler 的節,Defiler有掩蔽, 遮蔽之意,看來這個節就是殼了。


因為殼是未知的,只有手動脫殼,下面進行手動脫過程的講解,內容有點長,有點長,有點長,截圖就有50多個。


首先用OD載入 NZC.1.exe,入口第1條指令就是一個跳轉指令,如下圖,而且代碼看起來也很亂,還有無效指令,如下圖:


先不要運行,按回車跟隨,來到下一條指令,如下圖:

看到第2條執行的指令碼為”EB 02“,也就是一條 JMP 指令,但跳轉位置是在另一指令中間,并且上圖中有好幾個 "EB 02" 指令碼及顯示無效的指令,這些都符合”花指令“特征,因此,我們先處理這些花指令,便于我們后面的分析。
按”-“號,回退到程序入口,如下圖:

點擊“右鍵”,選擇菜單項“去除花指令”=>“ObSiDiUm”,也就是子菜單的第1項,執行完后,彈出對話框,告訴我們去除了多少花指令:

去除花指令后,代碼界面一下子多出了好多的 “NOP” 指令,有效指令一下子少了很多,如下圖:


因為默認情況,直接執行去除花指令的操作只處理 0x400個字節內的花指令,并沒有掃描全部代碼,我們手動拖動滾動條來到0x0040D400處,果然沒有處理完畢,還有一些花指令:

再次在這里("0x0040D400“)右鍵菜單執行一次前面的操作,這次又去除了  41 條花指令:

去除花指令的步驟先到此暫停,后面還有去除花指令的操作,不過現在無法執行,因為那些代碼還是加密的,如下圖所示,在沒解密前也去不了花指令了:
現在我們開始跟蹤CM的殼代碼。


再次回到原點,如下圖:

按幾次F8,慢點按,按快了就可能要重新來一次了。
來到下圖位置:

這里有一個常用的手法,就是 call 下一條代碼(指令碼為 E8 00000000),然后一個 pop 指令將返回地址取出來,這個就是用來取得指令區的當前執行指令的地址的,這里相當于取得  0x0040D246這個地址,并存放到 EBP 中了,所以執行這樣的 call 調用時,一定要按F7進入,因為這個call是不會返回來了的。
F7進入后,再按F8往下走,來到這里:


來到這個指令位置 0x0040D25B call 0x0040D100,不了解功能,只有按F7跟蹤進去,在進去前,先在這個call的下一條指令上按F2下一個中斷,防止不小心按了F9返回時沒停下來(后面有些進入call的情況也可以這樣處理),返回來后再禁用或取消這個斷點。

進入后又是一個調用,老辦法,再次按 F7 進入調用,仔細看,其實就是調用了后面10個字節后的指令。


這個調用功能很簡單,就是尋找系統庫 Kernel32.dll 文件在內存中位置,這個位置也就是該dll的 hInstance,后面的代碼需要用到這個 hInstance。
因為 Windows 加載程序或dll一般都是按 0x10000 大小對齊內存的,所以只要找到一個庫中的地址,這里是在棧中讀取的用于返回  KERNEL32.BaseThreadInitThunk 的地址,并去掉低16位,形成 0x75460000的對齊地址,以此為基礎,尋找 Kernel32.dll在內存中的存放位置,并取得 hInstance。同時,這兩次call調用是利用同一個 retn 指令返回去的。
這兩層 call 調用代碼很短,幾個F8后就找到hInstance并返回了,再次F8往下走,來到第1個解碼代碼處:


這里是對數據區的字符串資源進行解碼,定位到JNZ指令的下一條指令,按F4執行解碼循環,解碼結果如下:


解碼出來的是一些API函數名和庫名。后面要用到這些名字,取得API的的入口地址,下面是關鍵代碼和數據變化情況:
[Asm] 純文本查看 復制代碼
解碼數據1:
0040D29E  B9 66000000     mov   ecx, 66                            ; 開始數據解碼,API函數庫和函數名等字符串數據
0040D2A3  8D9D F8284000    lea   ebx, dword ptr [ebp+4028F8]                  ; ebx == 0x0040D8CC, EBX ==>解碼開始位置
0040D2A9  300B        xor   byte ptr [ebx], cl                       ; CL == 0x66
0040D2AB  8003 40       add   byte ptr [ebx], 40
0040D2AE  43         inc   ebx
0040D2AF  49         dec   ecx
0040D2B0  85C9        test  ecx, ecx                            ; ecx=0x66,長度為 0x66字節
0040D2B2 ^ 75 F5        jnz   short 0040D2A9

解碼前:
0040D8CC 61 40 50 73 50 4E 43 5E 7A 79 6E 7E 69 6A 98 48 [email protected]^zyn~ij楬
0040D8DC 7A 7A 64 76 7C 91 5C 60 6F 69 40 62 68 7B 69 75 zzdv|慲[email protected]{iu
0040D8EC 7F 44 84 4E 67 72 73 1E 19 18 3E 14 02 38 F8 32 D凬grs>8?
0040D8FC 0E 1C 00 23 00 1E 13 0A 1D 1E EC 38 0F 1D 3C 0E .#..?<
0040D90C 0B 00 16 E3 30 04 01 3B 0E 2F 33 38 3F 2A 2B 1A .?;/38?*+
0040D91C 33 38 3B 21 2B D1 05 3C 2B 3F FF F9 CA 02 2D 35 38;!+?<+??-5
0040D92C 28 20 28 F0 F0 C1                ( (痧?.
解碼后:
0040D8CC 47 65 74 50 72 6F 63 41 64 64 72 65 73 73 00 5F GetProcAddress._
0040D8DC 6C 6F 70 65 6E 00 4C 6F 61 64 4C 69 62 72 61 72 lopen.LoadLibrar
0040D8EC 79 41 00 4D 65 73 73 61 67 65 42 6F 78 41 00 45 yA.MessageBoxA.E
0040D8FC 78 69 74 50 72 6F 63 65 73 73 00 53 65 74 54 69 xitProcess.SetTi
0040D90C 6D 65 72 00 52 65 61 64 50 72 6F 63 65 73 73 4D mer.ReadProcessM
0040D91C 65 6D 6F 72 79 00 55 73 65 72 33 32 00 4B 65 72 emory.User32.Ker
0040D92C 6E 65 6C 33 32 00                nel32.

將API解碼出來后,下一步是尋找這些API的入口地址了,一路F8來到 0x0040D2E3 ,如下圖:

來到  0x0040D2E3后,又是一個 call 調用,我們按  F7 跟進去,并F8來到下面:


這一段代碼的主要功能就是在 Kernel32.dll 中的導出表中的函數名列表中尋找 LoadLibraryA()函數名,并計算得到其入口地址。這里會用前面尋到 kernel32 的 hInstance,并會對其進行PE文件格式判斷,然后遍歷導出表中的函數名列表,找到需要的函數并計算該函數的入口地址,代碼如下,我把花指令的NOP去掉了,所以指令地址不是連續的了:
[Asm] 純文本查看 復制代碼
0040D005  90          nop                        ; Get_API_Address Proc
0040D009  58          pop   eax
0040D00E  5B          pop   ebx
0040D013  5F          pop   edi
0040D019  59          pop   ecx
0040D01E  50          push  eax
0040D024  8BD3         mov   edx, ebx                  ; ebx == hInstance
0040D02A  66:813B 4D5A     cmp   word ptr [ebx], 5A4D            ; 'MZ'
0040D033  0F85 C4000000     jnz   0040D0FD
0040D03E  0FB743 3C       movzx  eax, word ptr [ebx+3C]
0040D046  03D8         add   ebx, eax
0040D04D  66:813B 5045     cmp   word ptr [ebx], 4550            ; 'PE'
0040D056  0F85 A1000000     jnz   0040D0FD
0040D060  8B5B 78        mov   ebx, dword ptr [ebx+78]
0040D067  03DA         add   ebx, edx                  ; edx=0x756D0000,Kernel32.dll的hInstance
0040D06D  0BFF         or   edi, edi                  ; EDI ===> "LoadLibraryA", "GetProcAddress"
0040D073  74 78         je   short 0040D0ED
0040D079  8B73 20        mov   esi, dword ptr [ebx+20]
0040D080  03F2         add   esi, edx
0040D086  8B4B 18        mov   ecx, dword ptr [ebx+18]          ; ecx == 0x643
0040D08D  53          push  ebx
0040D092  33DB         xor   ebx, ebx
0040D094  90          nop                        ; 循環開始位置
0040D098  AD          lods  dword ptr [esi]              ; eax ===> 內存區緩沖區,全0
0040D09D  03C2         add   eax, edx                  ; eax == 7576B1F2, EAX ==>"AcquireSRWLockExclusive"
0040D0A3  56          push  esi
0040D0A4  57          push  edi
0040D0A9  87FE         xchg  esi, edi                  ; ESI ===> "LoadLibraryA", "GetProcAddress"
0040D0AF  97          xchg  eax, edi                  ; EDI ===> "AcquireSRWLockExclusive"
0040D0B4  AC          lods  byte ptr [esi]               ; al = 0x4C, "LoadLibraryA"的第1個字母的ASCII碼值
0040D0B9  0AC0         or   al, al                   ; 檢查導入表是否結束
0040D0C0  75 0B         jnz   short 0040D0CD
0040D0C2  90          nop
0040D0C6  803F 00        cmp   byte ptr [edi], 0
0040D0C9  74 0B         je   short 0040D0D6
0040D0CB  EB 07         jmp   short 0040D0D4
0040D0CD  3807         cmp   byte ptr [edi], al             ; 檢查 [edi] 是否等于 al == 'L', 查找 LoadLibraryA 的位置
0040D0CF  75 03         jnz   short 0040D0D4
0040D0D1  47          inc   edi
0040D0D2 ^ EB DC         jmp   short 0040D0B0               ; 循環比較字符串是否"LoadLibraryA"
0040D0D4  B0 01         mov   al, 1
0040D0D6  5F          pop   edi
0040D0D7  5E          pop   esi
0040D0D8  0AC0         or   al, al
0040D0DA  74 06         je   short 0040D0E2               ; al=0則中斷循環,表示找到了"LoadLibraryA"
0040D0DC  43          inc   ebx
0040D0DD ^ E2 B5         loopd  short 0040D094               ; 循環結束位置
0040D0DF  5B          pop   ebx
0040D0E0  EB 1B         jmp   short 0040D0FD
0040D0E2  93          xchg  eax, ebx                  ; 循環中斷跳出到這里,計算LoadLibraryA的入口地址
0040D0E3  5B          pop   ebx
0040D0E4  8B73 24        mov   esi, dword ptr [ebx+24]
0040D0E7  03F2         add   esi, edx
0040D0E9  0FB70C46       movzx  ecx, word ptr [esi+eax*2]
0040D0ED  2B4B 10        sub   ecx, dword ptr [ebx+10]
0040D0F0  8B73 1C        mov   esi, dword ptr [ebx+1C]
0040D0F3  03F2         add   esi, edx
0040D0F5  91          xchg  eax, ecx
0040D0F6  8B4486 04       mov   eax, dword ptr [esi+eax*4+4]
0040D0FA  03C2         add   eax, edx                  ; eax == LoadLibraryA的入口地址
0040D0FC  C3          retn                        ; Get_API_Address Proc 結束
0040D0FD  33C0         xor   eax, eax
0040D0FF  C3          retn                        ; Get_API_Address Proc 結束


代碼執行完后,會將 LoadLibraryA()函數的入口地址置于 EAX 中并返回,如果沒有找到該函數,EAX=0。

從函數返回后,取得了 Kernel32.LoadLibraryA()的入口,然后通過調用 LoadLibraryA("User32"),取得 User32.dll的 hInstance,如下圖所示。

然后,再次調用該函數:LoadLibraryA("Kernel32"),取得 Kernel32 的 hInstance,不過這個好象有點多余了,前面已經取得了這個 hInstance 了。


上面取得的 hInstance 與前面 0x0040D25B call 0x0040D100 取得的 hInstance 是一樣的。
再次幾個  F8,來到0x0040D369,這里再次調用 call 0x0040D005,這次是從 User32 中取 GetProcAddress() 函數的地址了,如下圖:

取得 GetProcAddress()的入口地址后,通過與LoadLibraryA()得到的 hInstance 配合,就可以得到其它幾個函數(如 MessageBoxA(), ExitProcess(), SetTimer(), ReadProcessMemory(), _lopen() 等幾個函數)的入口地址了,這一段代碼比較長,多按 F8 向下走:


取得這些系統 API 調用的入口后,再F8向下走,來到 0x0040D472,就可以看到程序將調用 SetTimer()函數設置一個定時器(我們需要跳過這段代碼的執行,減少調試時的干擾)這時可以看到還有4個push 指令,這些指令也不要執行,如下圖:


通過在OD中改變EIP的值就可以跳過定時器的調用,如下:那幾個給 SetTimer() 設置參數的 Push 指令也要跳過,我們在 0x0040D493 的位置點擊右鍵,選擇“此處為新 EIP”就可以跳過 SetTimer()函數的調用。
點擊后,OD會彈出一個提示對話框,選擇“是(Y)”即可,如下所示:

跳過定時器后,按 F8 來到 0x0040D4AE 處,如下圖,這是一段解碼程序,這里一共有三個解碼循環,第1個也是解碼字符串資源,第2、3個是解碼代碼:

第1段代碼如下,去掉了無用的  NOP 指令,因此指令地址不連續了:
[Asm] 純文本查看 復制代碼
0040D497  8D9D 78284000     lea   ebx, dword ptr [ebp+402878]        ; ebx = 0x0040D84C,開始第2次數據解碼,解碼反SoftICE調試字符串等
0040D4A2  8D8D CB284000     lea   ecx, dword ptr [ebp+4028CB]        ; ecx = 0x0040D89F
0040D4AC  2BCB         sub   ecx, ebx                  ; 長度 0x53 字節, 解碼數據
0040D4AE  90          nop                        ; 循環開始
0040D4B2  8033 64        xor   byte ptr [ebx], 64
0040D4B9  8003 65        add   byte ptr [ebx], 65
0040D4C0  C003 66        rol   byte ptr [ebx], 66
0040D4C8  43          inc   ebx
0040D4CD ^ E2 DF         loopd  short 0040D4AE;
解碼前:
0040D84C 37 A1 33 23 23 23 33 23 23 27 23 23 23 27 23 FF 7?###3##'###'#?
0040D85C 01 45 40 DF DF 3A CC 3C 48 54 CC 00 E4 38 08 7F [email protected]哌:?HT??
0040D86C 40 E4 7F 48 54 50 24 28 54 00 37 FF B0 3C 54 7B @?HTP$(T.7??T{
0040D87C 7F B4 44 4C 58 7F 54 00 0C 34 44 7F 8C 3C 50 08 碊LXT..4D?P
0040D88C A4 CC D4 7F 1C 54 4C 58 7B FF 68 68 37 68 8C A4 ぬ?TLX{?hh7h尋
0040D89C CC D4 FF 
解碼后:
0040D84C 2E 8A 2F 2B 2B 2B 2F 2B 2B 2A 2B 2B 2B 2A 2B 00 .?+++/++*+++*+.
0040D85C B2 A1 62 08 08 F0 43 6F 64 65 43 72 79 70 74 20 病b餋odeCrypt
0040D86C 62 79 20 64 65 66 69 6C 65 72 2E 00 4E 6F 65 21 by defiler..Noe!
0040D87C 20 4D 61 63 68 20 65 72 73 6D 61 20 53 6F 66 74  Mach ersma Soft
0040D88C 49 43 45 20 77 65 63 68 21 00 5C 5C 2E 5C 53 49 ICE wech!.\\.\SI
0040D89C 43 45 00                     CE.


然后就是2段代碼解碼的循環,第1段如下所示,去掉了無用的“NOP”指令:
[Asm] 純文本查看 復制代碼
0040D4CF  B9 78284000      mov   ecx, 00402878               ; ASCII "rr"
0040D4D8  B8 7C254000      mov   eax, 0040257C
0040D4E1  2BC8         sub   ecx, eax                  ; 長度 0x2FC和 可變密鑰2,兩層功能
0040D4E7  8D9D 7C254000     lea   ebx, dword ptr [ebp+40257C]        ; ebx = 0x0040D550,指向解碼代碼的一個Proc,不過這個Proc需要先解碼
0040D4F1  8A95 EB284000     mov   dl, byte ptr [ebp+4028EB]         ; ss:[0040D8BF] == 0xB4,解碼密鑰1
0040D4FC  90          nop                        ; 代碼解碼循環1開始
0040D501  3013         xor   byte ptr [ebx], dl             ; 解碼1,固定密鑰, dl = 0xB4
0040D508  300B         xor   byte ptr [ebx], cl             ; 解碼2, 可變密鑰, ecx=0x2D9, 0x2D8
0040D50E  43          inc   ebx
0040D513  49          dec   ecx
0040D518  85C9         test  ecx, ecx
0040D51E ^ 75 DC         jnz   short 0040D4FC               ; 代碼解碼循環1結束

第2段,也去掉了無用的"NOP"指令了:
[Asm] 純文本查看 復制代碼
0040D524  B9 78284000      mov   ecx, 00402878               ; ASCII "rr"
0040D52D  B8 7C254000      mov   eax, 0040257C
0040D536  2BC8         sub   ecx, eax                  ; ecx = 0x02FC, 解碼長度和可變密鑰
0040D53C  8D9D 8B254000     lea   ebx, dword ptr [ebp+40258B]        ; ebx = 0x0040D55F, 第2個代碼解碼的開始地址
0040D546  8A95 88284000     mov   dl, byte ptr [ebp+402888]         ; dl = 0xB2, 固定密鑰
0040D550  C00B 04        ror   byte ptr [ebx], 4
0040D553  3013         xor   byte ptr [ebx], dl
0040D555  43          inc   ebx
0040D556  49          dec   ecx
0040D557  85C9         test  ecx, ecx
0040D559 ^ 75 F5         jnz   short 0040D550               ; 解碼完成后,再次去花指令(開始位置:0x0040D55B,長度:0x0300,93個)

運行到 0x0040D55B 后(我們可以在 0x0040D55B 處選中該行,按 F4 直接運行到這里),如下圖:

這個時候,我們又看到一堆“EB 02”指令了,這是代碼解碼后,花指令也解碼出來了,前面去花指令并不會把這些加密的花指令去掉,所以我們再進行一次去花指令的操作,這次不要在右鍵菜單上操作,因為那個默認長度是 0x400,可能會超出本節的內存范圍,導致  OD 都會被操作系統關閉。所以,我們要從主菜單的“插件”菜單中來調用去花指令的功能:

如上圖所示,選擇“去除花指令”,會彈出一個對話框:

我們在上面填好開始地址和長度,長度的計算:由前面節信息可知為0x932字節,減去開始地址:0x55B,為0x3D7,由于后面還會有一些變量的空間或無用空間,我們只取0x300試試。
點“確定”,完成花指令的去除:

又干掉了一批花指令,一下子代碼又變得清新了:

可以看到一個 INT 68 指令,就是這個指令,導致其不能在 Windows NT 系列的系統上運行,執行到這里就會被關閉,所以我們也要跳過這個指令,如下所示:

我們執行到 0x0040D56F,給 ah 賦值后就可以了,然后跳過 INT 68 指令,由于 ECX 不為 0,下面這幾個對 ecx 的檢測和跳轉指令也不用執行了:

直接來到 0x0040D59A 處,設置為新的 EIP,如下所示:

由于 ah 前面賦值為 0x43,也就不會等于 0xF386了,如下所示,跳轉會成功:


這段指令整理后如下,是一個循環執行 int 68 指令的代碼。

[Asm] 純文本查看 復制代碼
0040D564  B9 FFFF0100      mov   ecx, 1FFFF                 ; 調用 int 68 次數
0040D569  90          nop                        ; 開始循環檢測
0040D56D  B4 43         mov   ah, 43                   ; 功能號
0040D572  90          nop
0040D573  CD 68         int   68                     ; 中斷調用,檢測 SoftICE 是否加載,對 OD 沒有用,但會引起NT內核系統關閉CM。
0040D575  90          nop
0040D579  49          dec   ecx
0040D57F  85C9         test  ecx, ecx
0040D585 ^ 75 E2         jnz   short 0040D569               ; 循環調用 int 68
0040D58C  85C9         test  ecx, ecx
0040D592  0F85 96020000     jnz   0040D82E                  ; 跳轉到錯誤地址去了
0040D59C  66:3D 86F3      cmp   ax, 0F386                 ; 如果 SoftICE 在運行,int 68調用將把 ax 設值為 0xF386
0040D5A5  0F85 97000000     jnz   0040D642                  ; 如果沒有檢測到SoftICE, 就開始跳轉去解碼原始代碼了。
0040D5AB  90          nop

如果上面代碼最后沒有跳轉,就會去執行一段覆蓋CM殼代碼的操作代碼,以及顯示一個失敗對話框。代碼如下:
[Asm] 純文本查看 復制代碼
0040D5AF  C785 84284000 22000000  mov   dword ptr [ebp+402884], 22
0040D5BE  8DBD 6E264000      lea   edi, dword ptr [ebp+40266E]        ; edi == 0x0040D642
0040D5C8  B9 FF000000       mov   ecx, 0FF                  ; exc 為循環次數
0040D5D1  F2:AA          repne  stos byte ptr es:[edi]           ; 覆蓋代碼區內容,清成 AL 中的值, 直到 ecx 變為 0
0040D5D7  B9 D7254000       mov   ecx, 004025D7
0040D5E0  BB 95254000       mov   ebx, 00402595
0040D5EA  2BCB           sub   ecx, ebx                  ; exc 為循環次數
0040D5F0  8DBD 95254000      lea   edi, dword ptr [ebp+402595]        ; edi ===> 0x0040D5F6
0040D5FA  F2:AA          repne  stos byte ptr es:[edi]           ; 覆蓋代碼區內容,清成 AL 中的值, 直到 ecx 變為 0
0040D5FF  90            nop
0040D600  8D8D A4284000      lea   ecx, dword ptr [ebp+4028A4]        ; ecx ==> "Noe! Mach ersma SoftICE wech!"
0040D60A  8D9D 8E284000      lea   ebx, dword ptr [ebp+40288E]        ; ebx ==> "CodeCrypt by defiler."
0040D614  6A 30          push  30                     ; 顯示信息
0040D61B  53            push  ebx
0040D620  51            push  ecx
0040D626  6A 00          push  0
0040D62C  FF95 D3284000      call  dword ptr [ebp+4028D3]           ; call MessageBoxA
0040D636  FF95 D7284000      call  dword ptr [ebp+4028D7]           ; ExitProcess
0040D640  33ED           xor   ebp, ebp                  ; 清0了本地變量基址指針

由于ah=0x43,AX != 0xF386,不會執行上面的代碼,我們成功跳轉到了新的解碼代碼,來到 0x0040D642,如下圖所示:

這里是對CM的原有代碼進行解密,多次解密后,就會跳轉到 OEP,準備執行 CM 原有的程序代碼,到這個時候也可以脫殼了。
下面具體説明,下圖是對原始代碼進行第1次解密,如下所示:

第1次解密后,還有一次對  SoftICE 的檢查,就是通過打開"\\\\.\\SICE"文件句柄來實現的,如下圖所示。


不過我們用的是OD,這個檢查無效,我們可以執行,并且能夠完成檢查也不會引起異常。

接下來是第2次對原有代碼進行重復解密運算,如下圖所示:


搞完2次解密后,原始代碼還沒有出來,這個時候,CM殼又對整個殼代碼進行了一次8位"校驗和"的運算處理,如下圖:


按常理來説,這個校驗是包括了花指令在內的校驗運算,不過,經過測試,去除花指令后的“校驗和”與沒有去除花指令的“校驗和”是一樣的,都是0x98。后來觀察,有些花指令中間無用數據并不一樣,有幾個是不同的,可能是作者調整了的。。。。降低點工作量(不過我在帶花指令的情況也試了下,確實是一樣的“校驗和”)。
“校驗和”計算完后,來到下面:

CM殼并不對”校驗和“進行檢查,直接保存到內存變量,為什么呢,因為,還要用這個”校驗和“對原始代碼繼續進行解碼操作,沒錯,用這個”校驗和“作為密鑰來解碼代碼,如下圖,dl中就是這個”校驗和“的值:

上面一波解碼操作完成后,才正式完成殼的全部解碼功能,可以看到原始未加密的代碼了:

以及原始代碼的入口,即OEP了,到這個時候,殼終于脫掉了:

上面這一波操作的殼代碼如下,去掉了無用的“NOP"指令:
[Asm] 純文本查看 復制代碼
0040D642  8B8D 84284000      mov   ecx, dword ptr [ebp+402884]        ; ecx == 0x00001000,開始解碼非殼代碼
0040D64D  8B85 7C284000      mov   eax, dword ptr [ebp+40287C]        ; eax == 0x00400000
0040D657  0385 80284000      add   eax, dword ptr [ebp+402880]        ; eax == 00401000, 指向非殼代碼區
0040D661  8BD8           mov   ebx, eax                  ; ebx == eax == 0x00401000
0040D668  66:51          push  cx                     ; 開始第1次循環解碼非殼代碼,字節數:ecx == 0x1000
0040D66A  8A8D 8D284000      mov   cl, byte ptr [ebp+40288D]         ; cl == 0xF0, key
0040D670  000B           add   byte ptr [ebx], cl             ; 解碼1
0040D677  D20B           ror   byte ptr [ebx], cl             ; 解碼2
0040D679  66:59          pop   cx
0040D67F  43            inc   ebx
0040D680 ^ E2 E6          loopd  short 0040D668
0040D686  9C            pushfd
0040D68C  58            pop   eax                    ; eax = flag register == 0x0216
0040D691  F6C4 01         test  ah, 1                   ; ah == 0x02, 不等于 0x01
0040D698  0F85 90010000      jnz   0040D82E
0040D69E  8D8D C2284000      lea   ecx, dword ptr [ebp+4028C2]        ; ecx ===> "\\\\.\\SICE"
0040D6A8  6A 40          push  40
0040D6AE  51            push  ecx                    ; ecx===>"\\\\.\\SICE"
0040D6B3  FF95 E3284000      call  dword ptr [ebp+4028E3]           ; call _lopen("\\\\.\\SICE"),檢查 SoftICE 是否運行
0040D6BD  83F8 FF         cmp   eax, -1                  ; eax == 0xFFFFFFFF,表示 SoftICE 沒有運行
0040D6C4 ^ 0F85 E1FEFFFF      jnz   0040D5AB                  ; 不等-1表示SICE在運行,跳去破壞代碼、顯示消息并退出
0040D6CF  8B8D 84284000      mov   ecx, dword ptr [ebp+402884]        ; ecx == 0x00010000, 解碼長度,開始第2次非殼代碼解碼
0040D6DA  8B85 7C284000      mov   eax, dword ptr [ebp+40287C]        ; eax == 0x00400000,基址
0040D6E4  0385 80284000      add   eax, dword ptr [ebp+402880]        ; eax == 0x00401000, 指向非殼代碼
0040D6EF  8BD8           mov   ebx, eax                  ; ebx = eax = 0x00401000, p
0040D6F5  8A95 88284000      mov   dl, byte ptr [ebp+402888]         ; dl == 0xB2, key2
0040D6FF  33C0           xor   eax, eax                  ; key1=0
0040D705  FEC0           inc   al                     ; key1++
0040D70B  3003           xor   byte ptr [ebx], al
0040D711  C00B 05         ror   byte ptr [ebx], 5
0040D718  3013           xor   byte ptr [ebx], dl
0040D71E  C003 07         rol   byte ptr [ebx], 7
0040D725  43            inc   ebx                    ; p++
0040D72A  49            dec   ecx                    ; i--
0040D730  85C9           test  ecx, ecx                  ; i>0
0040D737 ^ 75 CC          jnz   short 0040D705
0040D741  8B85 7C284000      mov   eax, dword ptr [ebp+40287C]        ; 基址(eax == 0x00400000),開始第3次非殼代碼解碼
0040D74B  0385 80284000      add   eax, dword ptr [ebp+402880]
0040D755  8BD8           mov   ebx, eax                  ; ebx == 0x00401000, p
0040D75B  8B03           mov   eax, dword ptr [ebx]            ; 讀取指令碼
0040D762  3985 89284000      cmp   dword ptr [ebp+402889], eax        ; [ebp+0x00402889] == 0x080862A1,檢查第2次解碼是否正確
0040D76C  0F85 BC000000      jnz   0040D82E                  ; 相等則解碼正確
0040D777  33C0           xor   eax, eax                  ; checkSum = 0
0040D779  8D8D 78284000      lea   ecx, dword ptr [ebp+402878]        ; ecx == 0x0040D84C,OEP
0040D782  90            nop                        ; 下面是對殼代碼進行校驗和(checkSum)運算
0040D783  8D9D 2C204000      lea   ebx, dword ptr [ebp+<&MFC42.#3346_CWinThre>; ebx == 0x0040D000, 指向殼的入口地址,(ebp == 0x0000AFD4)
0040D789  2BCB           sub   ecx, ebx                  ; ecx == 0x0000084C, 循環次數
0040D78B  0203           add   al, byte ptr [ebx]             ; 循環對殼代碼字節進行求和,這個是對殼的修改校驗(因為去除花指令,求和后的值可能是錯的),也是下面解碼用的密鑰
0040D78D  43            inc   ebx
0040D78E  49            dec   ecx
0040D793  85C9           test  ecx, ecx
0040D795 ^ 75 F4          jnz   short 0040D78B
0040D79A  90            nop
0040D79B  8885 EB284000      mov   byte ptr [ebp+4028EB], al         ; al == 0x98,保存“校驗和”,因去除了花指令,該值不一定準確(后來驗證是正確的)
0040D7A1  8B8D 84284000      mov   ecx, dword ptr [ebp+402884]        ; ecx == 0x00010000,解碼長度
0040D7AC  8B85 7C284000      mov   eax, dword ptr [ebp+40287C]        ; eax == 0x00400000,基址
0040D7B6  0385 80284000      add   eax, dword ptr [ebp+402880]        ; eax == 0x00401000,解碼開始地址
0040D7C1  8BD8           mov   ebx, eax                  ; pointer p
0040D7C7  8A95 EB284000      mov   dl, byte ptr [ebp+4028EB]         ; dl == 0x98, 解碼密鑰,也是前面求得的殼代碼的校驗和(checkSum)
0040D7D1  33C0           xor   eax, eax                  ; n = 0
0040D7D6  90            nop
0040D7D7  FEC0           inc   al                     ; n++,開始循環解碼,第3次解碼
0040D7DD  D20B           ror   byte ptr [ebx], cl             ; cl, 可變密解(循環變量)
0040D7E4  3013           xor   byte ptr [ebx], dl             ; dl 為殼代碼的校驗和(checkSum)
0040D7EA  2813           sub   byte ptr [ebx], dl             ; dl 為殼代碼的校驗和(checkSum)
0040D7F0  43            inc   ebx
0040D7F5  49            dec   ecx
0040D7FB  85C9           test  ecx, ecx
0040D802 ^ 75 D3          jnz   short 0040D7D7
0040D804  90            nop
0040D808  90            nop                        ; 全部解碼完成,準備轉去OEP
0040D809  8B85 78284000      mov   eax, dword ptr [ebp+402878]        ; eax = 0x00401A50, OEP
0040D817  5A            pop   edx
0040D81C  59            pop   ecx
0040D822  5B            pop   ebx
0040D827  5D            pop   ebp
0040D828  FFE0           jmp   eax                    ; goto OEP
0040D82A  90            nop

下面,F8完 JMP EAX 后,我們正式進入 CM 的原始代碼區了,如下圖所示:


這個時候就可以開始脫殼了,如下圖所示,進行脫殼操作:

彈出脫殼對話框,全部默認設置,直接點擊”Dump“即可!


脫殼完成后,我們直接 F9 運行CM的代碼,由于跳過了int68指令,CM可以正常進入了,看到了親切的窗口界面:


還有一個就是對序列號的驗證了(上圖中水印太大,擋住了兩個按鈕,汗!!!)。

下面我們先找一下進行注冊碼驗證的代碼在哪里。
回到OD界面,看一下代碼,這個CM是VC+MFC框架編寫的,可以看到大量 MFC 對象的操作代碼。
最早做過MFC4~6版本下應用開發的應該知道,那個時候MFC是通過事件和成員變量的映射來處理消息的,映射好界面控件和成員變量之間的關系后,只要執行 MFC 框架的 CWnd::UpdateData()就可以將界面中輸入的值,自動賦給前面映射的成員變量,所以,我們先找找這個 UpdateData()函數,很快,我們就找到了,并且也只出現了一次:


可以肯定,這段代碼就是注冊碼處理驗證的地方了。

在這個函數的前面下一個斷點,就可以進行下一步的注冊碼驗證操作了。回到 CM 界面。

輸入一個用戶名和注冊碼假碼"787878787878",如下圖:

點擊”OK!“(按鈕被水印擋住了)就會斷下來,進入OD調試,跟蹤注冊碼的算法,具體跟蹤、分析放一起了,如下所示:
[Asm] 純文本查看 復制代碼
00401410  . 6A FF         push  -1                           ; 消息處理映射函數
00401412  . 68 181D4000      push  00401D18                        ; SE 處理程序安裝
00401417  . 64:A1 00000000     mov   eax, dword ptr fs:[0]
0040141D  . 50           push  eax
0040141E  . 64:8925 00000000    mov   dword ptr fs:[0], esp
00401425  . 83EC 38        sub   esp, 38
00401428  . 53           push  ebx                           ; 開始計算注冊碼
00401429  . 55           push  ebp
0040142A  . 8BE9          mov   ebp, ecx
0040142C  . 56           push  esi
0040142D  . 57           push  edi
0040142E  . 8D4C24 14       lea   ecx, dword ptr [esp+14]
00401432  . E8 67050000      call  <jmp.&MFC42.#540_CString::CString>
00401437  . 33DB          xor   ebx, ebx
00401439  . 8D4C24 10       lea   ecx, dword ptr [esp+10]
0040143D  . 895C24 50       mov   dword ptr [esp+50], ebx                 ; [esp+50] 字符串計數器
00401441  . E8 58050000      call  <jmp.&MFC42.#540_CString::CString>
00401446  . 8D4C24 20       lea   ecx, dword ptr [esp+20]
0040144A  . C64424 50 01      mov   byte ptr [esp+50], 1                  ; [esp+50] 字符串計數器
0040144F  . E8 4A050000      call  <jmp.&MFC42.#540_CString::CString>
00401454  . 8D4C24 30       lea   ecx, dword ptr [esp+30]
00401458  . C64424 50 02      mov   byte ptr [esp+50], 2
0040145D  . E8 3C050000      call  <jmp.&MFC42.#540_CString::CString>
00401462  . 8D4C24 1C       lea   ecx, dword ptr [esp+1C]
00401466  . C64424 50 03      mov   byte ptr [esp+50], 3
0040146B  . E8 2E050000      call  <jmp.&MFC42.#540_CString::CString>
00401470  . 6A 01         push  1
00401472  . 8BCD          mov   ecx, ebp
00401474  . C64424 54 04      mov   byte ptr [esp+54], 4                  ; 字符串計數器
00401479  . E8 80050000      call  <jmp.&MFC42.#6334_CWnd::UpdateData>           ; 讀取數據給相應控件的映射變量(MFC映射成員變量)
0040147E  . 8D45 60        lea   eax, dword ptr [ebp+60]
00401481  . 8D4C24 14       lea   ecx, dword ptr [esp+14]
00401485  . 50           push  eax
00401486  . E8 6D050000      call  <jmp.&MFC42.#858_CString::operator=>          ; str1, eax==0x0019F4C8, [eax] ===> 用戶名,solly
0040148B  . 8D4D 64        lea   ecx, dword ptr [ebp+64]
0040148E  . 51           push  ecx
0040148F  . 8D4C24 14       lea   ecx, dword ptr [esp+14]
00401493  . E8 60050000      call  <jmp.&MFC42.#858_CString::operator=>          ; str2, eax==0x0019F4C4, [eax] ===> 注冊碼,"787878787878"
00401498  . 8B7C24 14       mov   edi, dword ptr [esp+14]                 ; edi ===> 用戶名,"solly"
0040149C  . 83C9 FF        or   ecx, FFFFFFFF
0040149F  . 33C0          xor   eax, eax
004014A1  . 68 50304000      push  00403050                        ; ASCII "Ocbk~mxy`mxecb6Ucy+zi,o~mogih,ai-"
004014A6  . F2:AE         repne  scas byte ptr es:[edi]
004014A8  . F7D1          not   ecx
004014AA  . 49           dec   ecx                           ; int len = ecx == strlen(str1),用戶名長度
004014AB  . 8BF1          mov   esi, ecx                        ; esi = ecx = length(username) == 5,用戶名長度
004014AD  . 8D4C24 24       lea   ecx, dword ptr [esp+24]
004014B1  . E8 E2040000      call  <jmp.&MFC42.#860_CString::operator=>          ; str3, eax==0x0019F4D4, [eax] ===>"Ocbk~mxy`mxecb6Ucy+zi,o~mogih,ai-"
004014B6  . 68 4C304000      push  0040304C
004014BB  . 8D4C24 34       lea   ecx, dword ptr [esp+34]
004014BF  . E8 D4040000      call  <jmp.&MFC42.#860_CString::operator=>          ; str4, eax==0x0019F4E4, [eax] ===> "4",用于檢查SN最后一位是否為"8"
004014C4  . 8D4C24 2C       lea   ecx, dword ptr [esp+2C]
004014C8  . E8 D1040000      call  <jmp.&MFC42.#540_CString::CString>           ; eax == 0x0019F4E0
004014CD  . 8D4C24 18       lea   ecx, dword ptr [esp+18]
004014D1  . C64424 50 05      mov   byte ptr [esp+50], 5
004014D6  . E8 C3040000      call  <jmp.&MFC42.#540_CString::CString>           ; eax == 0x0019F4CC
004014DB  . 8D4C24 28       lea   ecx, dword ptr [esp+28]
004014DF  . C64424 50 06      mov   byte ptr [esp+50], 6
004014E4  . E8 B5040000      call  <jmp.&MFC42.#540_CString::CString>           ; eax==0x0019F4DC
004014E9  . 8D4C24 24       lea   ecx, dword ptr [esp+24]
004014ED  . C64424 50 07      mov   byte ptr [esp+50], 7
004014F2  . E8 A7040000      call  <jmp.&MFC42.#540_CString::CString>           ; eax==0x0019F4D8
004014F7  . 8D5424 10       lea   edx, dword ptr [esp+10]                 ; edx = sn ===> "787878787878"
004014FB  . 8D4C24 2C       lea   ecx, dword ptr [esp+2C]
004014FF  . 52           push  edx
00401500  . C64424 54 08      mov   byte ptr [esp+54], 8                  ; 字符串計數器
00401505  . E8 EE040000      call  <jmp.&MFC42.#858_CString::operator=>          ; str5, eax==0x0019F4E0, [eax] ===>"787878787878"
0040150A  . 68 48304000      push  00403048                        ; [00403048] ===> "-"
0040150F  . 8D4C24 14       lea   ecx, dword ptr [esp+14]                 ; [ecx] ===> 注冊碼假碼"787878787878"
00401513  . 895C24 38       mov   dword ptr [esp+38], ebx
00401517  . E8 D6040000      call  <jmp.&MFC42.#2764_CString::Find>            ; 在序列號中查找分隔符"-"
0040151C  . 8BF8          mov   edi, eax                        ; 沒找到分隔符,則eax == 0xFFFFFFFF,否則為"-"號的位置值
0040151E  . 83FF FF        cmp   edi, -1                         ; 位置值 保存于 EDI
00401521  . 75 0D         jnz   short 00401530
00401523  . 8B45 00        mov   eax, dword ptr [ebp]                  ; eax == 0x00402350
00401526  . 8BCD          mov   ecx, ebp
00401528  . FF50 60        call  dword ptr [eax+60]                   ; call [0x004023B0], MFC42.#2446_CWnd::DestroyWindow
0040152B  . E9 E8010000      jmp   00401718                        ; 序列號格式不對,結束
00401530  > 8D4C24 10       lea   ecx, dword ptr [esp+10]                 ; [ecx] ===> 注冊碼假碼"7878-8787878",手動加了一個"-"
00401534  . 51           push  ecx
00401535  . 8D4C24 2C       lea   ecx, dword ptr [esp+2C]
00401539  . E8 BA040000      call  <jmp.&MFC42.#858_CString::operator=>          ; str6, eax==0x0019F4DC, [eax] ===> 注冊碼"7878-8787878"
0040153E  . 8D5424 38       lea   edx, dword ptr [esp+38]
00401542  . 57           push  edi                           ; 長度(left)
00401543  . 52           push  edx                           ; buffer
00401544  . 8D4C24 30       lea   ecx, dword ptr [esp+30]                 ; 引用 str6
00401548  . E8 9F040000      call  <jmp.&MFC42.#4129_CString::Left>            ; str7, eax == 0x0019F4EC, [eax] ==>"7878"
0040154D  . 8B00          mov   eax, dword ptr [eax]                  ; eax ===> "7878"
0040154F  . 8D4C24 3C       lea   ecx, dword ptr [esp+3C]                 ; ecx == 0x0019F4F0, 保存結果 str_sn1
00401553  . 6A 0A         push  0A                           ; /radix = A (10.)
00401555  . 51           push  ecx                           ; |endptr
00401556  . 50           push  eax                           ; |str_sn1
00401557  . FF15 CC214000     call  dword ptr [<&MSVCRT.strtol>]              ; \MSVCRT.strtol(),轉成整數 sn1
0040155D  . 8BD8          mov   ebx, eax                        ; eax==0x1EC6 = 7878
0040155F  . 83C4 0C        add   esp, 0C                         ; 恢復 esp 堆棧指針
00401562  . 8D4C24 38       lea   ecx, dword ptr [esp+38]                 ; ecx == 0x0019F4EC,[ecx] ===> "7878"
00401566  . 895C24 40       mov   dword ptr [esp+40], ebx                 ; 保存 sn1
0040156A  . E8 51030000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>           ; 刪除字符串"7878"
0040156F  . 8D5424 2C       lea   edx, dword ptr [esp+2C]
00401573  . 8D4C24 18       lea   ecx, dword ptr [esp+18]
00401577  . 52           push  edx
00401578  . E8 7B040000      call  <jmp.&MFC42.#858_CString::operator=>          ; str8, eax == 0x0019F4CC, [eax] ===> 注冊碼假碼"7878-8787878"
0040157D  . 47           inc   edi                           ; edi=5, 指向"-"號的下一個字符位置
0040157E  . 8D4424 38       lea   eax, dword ptr [esp+38]                 ; str9
00401582  . 57           push  edi                           ; 起始位置(mid)
00401583  . 50           push  eax
00401584  . 8D4C24 20       lea   ecx, dword ptr [esp+20]
00401588  . E8 59040000      call  <jmp.&MFC42.#4277_CString::Mid>             ; str9 = str8.Mid(n) ===> [eax]
0040158D  . 8B00          mov   eax, dword ptr [eax]                  ; eax == 0x00BC0DE0 ===> "8787878",SN的后半截, 保存為 str_sn2
0040158F  . 8D4C24 3C       lea   ecx, dword ptr [esp+3C]                 ; ecx==0x0019F4F0
00401593  . 51           push  ecx                           ; /endptr
00401594  . 50           push  eax                           ; |str_sn2
00401595  . FF15 D4214000     call  dword ptr [<&MSVCRT.strtod>]              ; \strtod(), 轉成雙精度 sn2 保存在浮點寄存器ST0, ST0 == 8787878.000
0040159B  . DA6424 48       fisub  dword ptr [esp+48]                   ; sn2 = sn2 - sn1, ST0 == 8780000.000
0040159F  . 83C4 08        add   esp, 8                         ; 恢復 esp 堆棧指針
004015A2  . 8D4C24 38       lea   ecx, dword ptr [esp+38]                 ; ecx == 0x0019F4EC, [ecx] ===> "8787878"
004015A6  . DD5C24 40       fstp  qword ptr [esp+40]                   ; 保存 ST0 在 [0x0019F4F0], 8字節
004015AA  . E8 11030000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>           ; 刪除"8787878"
004015AF  . 8D5424 14       lea   edx, dword ptr [esp+14]                 ; [edx] ===> "solly"
004015B3  . 8D4C24 24       lea   ecx, dword ptr [esp+24]                 ; ecx == 0x0019F4D8
004015B7  . 52           push  edx
004015B8  . E8 3B040000      call  <jmp.&MFC42.#858_CString::operator=>          ; eax == 0x0019F4D8, [eax] ===>"solly"
004015BD  . DD4424 40       fld   qword ptr [esp+40]                   ; 載入sn2到ST0, [0x0019F4F4] == 8780000.000
004015C1  . DC1D 28244000     fcomp  qword ptr [402428]                   ; ST0浮點數與常量47391894.0比較,[0x00402428] == 47391894.000
004015C7  . DFE0          fstsw  ax
004015C9  . F6C4 41        test  ah, 41                         ; SN2需要大于47391894.000
004015CC  . 74 0D         je   short 004015DB
004015CE  . 8B45 00        mov   eax, dword ptr [ebp]
004015D1  . 8BCD          mov   ecx, ebp
004015D3  . FF50 60        call  dword ptr [eax+60]                   ; MFC42.#2446_CWnd::DestroyWindow
004015D6  . E9 3D010000      jmp   00401718                        ; 退出
004015DB  > 8B7C24 24       mov   edi, dword ptr [esp+24]                 ; edi ==> "solly", SN2>47391894.000,來到這里
004015DF  . 83C9 FF        or   ecx, FFFFFFFF                      ; int len = -1
004015E2  . 33C0          xor   eax, eax                        ; char a=0
004015E4  . 83F3 6F        xor   ebx, 6F                         ; sn1 = ebx = sn1 xor 0x6F = 0x1EA9 = 7849
004015E7  . 8A5437 FF       mov   dl, byte ptr [edi+esi-1]                ; dl = name[len-1]
004015EB  . 895C24 40       mov   dword ptr [esp+40], ebx                 ; [0x0019F4F4] = sn1 == 0x00053297
004015EF  . F2:AE         repne  scas byte ptr es:[edi]                 ; 計算 name 的長度
004015F1  . DB4424 40       fild  dword ptr [esp+40]                   ; ST0 = sn1 = 7849
004015F5  . F7D1          not   ecx
004015F7  . 49           dec   ecx                           ; int len2 = name.Length() = 5,用戶名的長度
004015F8  . 83E2 7F        and   edx, 7F                         ; edx = edx and 0x7F, int 變 char
004015FB  . 0FAFCA         imul  ecx, edx                        ; int lc = len2 * (char)name[len-1] = 0x025D,用戶名長度x用戶名最后一個字符
004015FE  . 33D2          xor   edx, edx                        ; int i=0
00401600  . 85F6          test  esi, esi                        ; len>0, 檢查用名名長度>0, len == esi, 其在 0x004014AB處賦值
00401602  . 7E 1C         jle   short 00401620                     ; for(int sum=0, int i=0; i<n; i++) {
00401604  . 8B7C24 14       mov   edi, dword ptr [esp+14]                 ; edi ===> "solly"
00401608  > 8A043A         mov   al, byte ptr [edx+edi]                 ; a = name[i]
0040160B  . 8B5C24 34       mov   ebx, dword ptr [esp+34]                 ; [0x0019F4E8] == 0x00
0040160F  . 83E0 7F        and   eax, 7F                         ; a = a and 0x7F
00401612  . 0FAFC1         imul  eax, ecx                        ; a = a * lc
00401615  . 03D8          add   ebx, eax                        ; sum = sum + a;
00401617  . 42           inc   edx                           ; i++;
00401618  . 3BD6          cmp   edx, esi                        ; i<n;
0040161A  . 895C24 34       mov   dword ptr [esp+34], ebx                 ; 循環結束時,sum = 0x00053287
0040161E  .^ 7C E8         jl   short 00401608                     ; }
00401620  > 8B4424 34       mov   eax, dword ptr [esp+34]                 ; eax = sum = 0x00053287 = 340615
00401624  . 8B4C24 30       mov   ecx, dword ptr [esp+30]                 ; ecx = 0x00BC0D90, ecx ===> str4
00401628  . 83F0 10        xor   eax, 10                         ; int sum2 = sum xor 0x10 = 0x00053297 = 340631
0040162B  . 894424 40       mov   dword ptr [esp+40], eax                 ; 保存 sum2, 用于與輸入的SN1比較
0040162F  . 8A01          mov   al, byte ptr [ecx]                   ; al = '4', str4,用于檢查SN最后一位是否為"8"
00401631  . DB4424 40       fild  dword ptr [esp+40]                   ; ST0 = 340631, ST1=原ST0=sn1=7849
00401635  . D9C9          fxch  st(1)                          ; 交換ST0, ST1
00401637  . D8D9          fcomp  st(1)                          ; 比較大小
00401639  . 34 0C         xor   al, 0C                         ; int a4 = al = al xor 0x0C = 0x38, 異或后變成字符"8"
0040163B  . 884424 34       mov   byte ptr [esp+34], al                  ; 保存 a4
0040163F  . DFE0          fstsw  ax                           ; ax==0x3920
00401641  . F6C4 40        test  ah, 40                         ; sum2必須等于sn1
00401644  . DDD8          fstp  st                           ; 清空ST0
00401646  . 0F84 C4000000     je   00401710                        ; (sum2 != sn1)則退出
0040164C  . 8B5424 34       mov   edx, dword ptr [esp+34]                 ; edx == a4 == (char)0x00053238(0x38 == "4" xor 0x0C)
00401650  . 6A 01         push  1                            ; 1個字節
00401652  . 52           push  edx                           ; a4
00401653  . 8D4C24 40       lea   ecx, dword ptr [esp+40]
00401657  . E8 84030000      call  <jmp.&MFC42.#536_CString::CString>           ; str11, eax == 0x0019F4EC, (char)[eax] == 0x38 ===>"8",CString(TCHAR ch,int n = 1);
0040165C  . 8D4424 40       lea   eax, dword ptr [esp+40]                 ; eax = sum = 0x00053297
00401660  . 6A 01         push  1
00401662  . 50           push  eax                           ; 指向返回值緩沖區的指針 char **
00401663  . 8D4C24 20       lea   ecx, dword ptr [esp+20]                 ; buffer ;[ecx] = str2 ===> "7878-8787878"
00401667  . C64424 58 09      mov   byte ptr [esp+58], 9                  ; 字符串計數器
0040166C  . E8 69030000      call  <jmp.&MFC42.#5710_CString::Right>            ; str12 = Right(sn, 1), eax = 0x0019F4F4, [eax]="8", 注冊碼的最后一位字符
00401671  . 8B4C24 38       mov   ecx, dword ptr [esp+38]                 ; ecx == 0x00BC0DE0 ===> "8"(0x34 xor 0x0C后的字符)
00401675  . 8B00          mov   eax, dword ptr [eax]                  ; eax == 0x00B30E30 ===> "8" (注冊碼的最后一位字符)
00401677  . 51           push  ecx                           ; /strParam2
00401678  . 50           push  eax                           ; |strParam1
00401679  . FF15 D8214000     call  dword ptr [<&MSVCRT._mbscmp>]              ; \MSVCRT._mbcmp(), 比較SN最后一位是否為'8',相等返回 0
0040167F  . 83C4 08        add   esp, 8
00401682  . 8D4C24 40       lea   ecx, dword ptr [esp+40]                 ; str11, ecx = 0x0019F4F4, 準備刪除該字符串
00401686  . 85C0          test  eax, eax                        ; 檢查字符串比較結果
00401688  . 0F94C3         sete  bl                           ; 相等時,bl = 1
0040168B  . E8 30020000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>           ; 清空 str11
00401690  . 8D4C24 38       lea   ecx, dword ptr [esp+38]
00401694  . C64424 50 08      mov   byte ptr [esp+50], 8                  ; 字符串計數
00401699  . E8 22020000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>
0040169E  . 84DB          test  bl, bl                         ; 檢查字符串比較結果,bl==1表示相等
004016A0  . 74 6E         je   short 00401710                     ; bl等于0,則退出,bl等于1則顯示 Crack 成功!!!
004016A2  . 8B7C24 20       mov   edi, dword ptr [esp+20]                 ; 一個加密靜態初始化的字符串 [0x00BC0D40] ===> "Ocbk~mxy`mxecb6Ucy+zi,o~mogih,ai-"
004016A6  . 83C9 FF        or   ecx, FFFFFFFF
004016A9  . 33C0          xor   eax, eax                        ; '\0'
004016AB  . 33F6          xor   esi, esi                        ; int i=0
004016AD  . F2:AE         repne  scas byte ptr es:[edi]
004016AF  . F7D1          not   ecx
004016B1  . 49           dec   ecx                           ; 計算長度
004016B2  . 8BF9          mov   edi, ecx                        ; edi 為長度
004016B4  . 85FF          test  edi, edi
004016B6  . 7E 43         jle   short 004016FB
004016B8  > 8B5424 20       mov   edx, dword ptr [esp+20]                 ; str3, edx == 0x00BC0D40 ===> "Ocbk~mxy`mxecb6Ucy+zi,o~mogih,ai-"
004016BC  . 8D4C24 1C       lea   ecx, dword ptr [esp+1C]                 ; ecx == 0x0019F4D0,臨時結果
004016C0  . 8A0416         mov   al, byte ptr [esi+edx]                 ; al = str[i]
004016C3  . 8D5424 40       lea   edx, dword ptr [esp+40]                 ; str11, edx == 0x0019F4F4, 臨時存放解碼后CString字符
004016C7  . 34 0C         xor   al, 0C                         ; str[i] = str[i] xor 0x0C
004016C9  . 884424 34       mov   byte ptr [esp+34], al                  ; 保存字符 str[i]
004016CD  . 8B4424 34       mov   eax, dword ptr [esp+34]                 ; eax ===> str[i]
004016D1  . 50           push  eax
004016D2  . 51           push  ecx
004016D3  . 52           push  edx
004016D4  . E8 FB020000      call  <jmp.&MFC42.#923_operator+>               ; 連接字符串,eax == 0x0019F4F4, [eax] ===> 解碼后的字符串
004016D9  . 50           push  eax
004016DA  . 8D4C24 20       lea   ecx, dword ptr [esp+20]
004016DE  . C64424 54 0A      mov   byte ptr [esp+54], 0A                  ; 字符串計數
004016E3  . E8 10030000      call  <jmp.&MFC42.#858_CString::operator=>          ; 字符串賦值,str13 = "C"
004016E8  . 8D4C24 40       lea   ecx, dword ptr [esp+40]
004016EC  . C64424 50 08      mov   byte ptr [esp+50], 8                  ; 字符串計數
004016F1  . E8 CA010000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>           ; 清除臨時字符串2個
004016F6  . 46           inc   esi                           ; i++
004016F7  . 3BF7          cmp   esi, edi
004016F9  .^ 7C BD         jl   short 004016B8                     ; 循環解碼得到字符串 [0x00BC0DE0] ===> "Congratulation:You've cracked me!"
004016FB  > 8B4424 1C       mov   eax, dword ptr [esp+1C]
004016FF  . 6A 40         push  40
00401701  . 68 38304000      push  00403038                        ; ASCII "[NZC] Crackme"
00401706  . 50           push  eax
00401707  . 8BCD          mov   ecx, ebp
00401709  . E8 C0020000      call  <jmp.&MFC42.#4224_CWnd::MessageBoxA>          ; 顯示 Crack 成功
0040170E  . EB 08         jmp   short 00401718
00401710  > 8B55 00        mov   edx, dword ptr [ebp]
00401713  . 8BCD          mov   ecx, ebp
00401715  . FF52 60        call  dword ptr [edx+60]                   ; MFC42.#2446_CWnd::DestroyWindow
00401718  > 8D4C24 24       lea   ecx, dword ptr [esp+24]
0040171C  . C64424 50 07      mov   byte ptr [esp+50], 7                  ; 字符串計數
00401721  . E8 9A010000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>
00401726  . 8D4C24 28       lea   ecx, dword ptr [esp+28]
0040172A  . C64424 50 06      mov   byte ptr [esp+50], 6
0040172F  . E8 8C010000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>
00401734  . 8D4C24 18       lea   ecx, dword ptr [esp+18]
00401738  . C64424 50 05      mov   byte ptr [esp+50], 5
0040173D  . E8 7E010000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>
00401742  . 8D4C24 2C       lea   ecx, dword ptr [esp+2C]
00401746  . C64424 50 04      mov   byte ptr [esp+50], 4
0040174B  . E8 70010000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>
00401750  . 8D4C24 1C       lea   ecx, dword ptr [esp+1C]
00401754  . C64424 50 03      mov   byte ptr [esp+50], 3
00401759  . E8 62010000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>
0040175E  . 8D4C24 30       lea   ecx, dword ptr [esp+30]
00401762  . C64424 50 02      mov   byte ptr [esp+50], 2
00401767  . E8 54010000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>
0040176C  . 8D4C24 20       lea   ecx, dword ptr [esp+20]
00401770  . C64424 50 01      mov   byte ptr [esp+50], 1
00401775  . E8 46010000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>
0040177A  . 8D4C24 10       lea   ecx, dword ptr [esp+10]
0040177E  . C64424 50 00      mov   byte ptr [esp+50], 0
00401783  . E8 38010000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>
00401788  . 8D4C24 14       lea   ecx, dword ptr [esp+14]
0040178C  . C74424 50 FFFFFFFF   mov   dword ptr [esp+50], -1
00401794  . E8 27010000      call  <jmp.&MFC42.#800_CString::~CString>
00401799  . 8B4C24 48       mov   ecx, dword ptr [esp+48]
0040179D  . 5F           pop   edi
0040179E  . 5E           pop   esi
0040179F  . 5D           pop   ebp
004017A0  . 5B           pop   ebx
004017A1  . 64:890D 00000000    mov   dword ptr fs:[0], ecx
004017A8  . 83C4 44        add   esp, 44
004017AB  . C3           retn
004017AC   90           nop

根據上面對算法的分析,寫出注冊機,經Dev-C++調試通過,代碼如下:
[C++] 純文本查看 復制代碼
#include "stdio.h"
#include "String.h"

void getCode(char * name);

int main() {

  char name[256];

  printf("Keygen for NZC.1\n");

  printf("Input your name: ");

  gets(name);

  getCode(name);

  return 0;
}

void getCode(char * name) {
  int len = strlen(name);
  int lc = len * (char)name[len-1];
  int sum = 0;
  for (int i=0; i<len; i++) {
    sum += lc * (char)(name[i] & 0x7F);
  }

  int sn1 = sum ^ 0x10 ^ 0x6F;
  int sn2 = sn1 + 47391894 + 2; // (sn2-sn1)>47391894, 加2是保證下面將尾數變成8后還是大于47391894
  sn2 = sn2 + (8 - (sn2 % 10)); //// 將個位數變為8
  
  printf("serial: %d-%d\n", sn1, sn2);
}

運算結果如下:
[HTML] 純文本查看 復制代碼
Keygen for NZC.1
Input your name: solly
serial: 340728-47732628
--------------------------------
Process exited after 1.482 seconds with return value 0
請按任意鍵繼續. . .

我們再次在 CM 中輸入上面得序列號,得到CM的提示如下:

分析完畢!
后面是脫殼后的文件信息。

03.jpg (44.14 KB, 下載次數: )

03.jpg

04.png (16.8 KB, 下載次數: )

04.png

53.png (11.02 KB, 下載次數: )

53.png

免費評分

參與人數 13吾愛幣 +19 熱心值 +12 收起 理由
hszt + 1 + 1 熱心回復!
alderaan + 1 [email protected]
it.liyong + 1 + 1 熱心回復!
alanyh + 1 + 1 用心討論,共獲提升!
000000 + 2 + 1 牛批
軟硬兼嗜 + 1 + 1 歡迎分析討論交流,吾愛破解論壇有你更精彩!
tchivs + 3 + 1 [email protected]
yixi + 1 + 1 [email protected]
simplex + 1 [email protected]
黑的思想 + 2 + 1 用心討論,共獲提升!
pk8900 + 3 + 1 這個當時研究了一會,沒頭緒,直接跳過了,還得大神出手啊。
SomnusXZY + 1 + 1 熱心回復!
笙若 + 2 + 1 [email protected]

查看全部評分

本帖被以下淘專輯推薦:

發帖前要善用論壇搜索功能,那里可能會有你要找的答案或者已經有人發布過相同內容了,請勿重復發帖。

推薦
 樓主| solly 發表于 2019-5-29 16:30 <
本帖最后由 solly 于 2019-5-29 16:56 編輯

補充一下關于那個定時器的説明,定時器也是用于反調試,檢查本 CM 所用的API是否被 BPX 中斷,如有中斷,則破壞CM代碼并引起異常,導致系統關閉CM。
生成定時器的代碼:
[Asm] 純文本查看 復制代碼
0040D467  8D8D 67214000      lea   ecx, dword ptr [ebp+402167]               ; ecx 指向指令代碼區的地址,ecx==0x0040D13B, Timer回調函數
0040D472  51            push  ecx                           ; lpTimerFunc, ecx==0x0040D13B,指令區地址 TimerProc
0040D478  68 F4010000       push  1F4                           ; uElapse == 500ms
0040D481  6A 00          push  0                            ; nIDEvent
0040D487  6A 00          push  0                            ; hWnd
0040D48D  FF95 DB284000      call  dword ptr [ebp+4028DB]                 ; call User32.SetTimer(0,0,500, 0x0040D13B)
0040D493  90            nop

定時器的回調代碼:
[Asm] 純文本查看 復制代碼
0040D13B  90            nop                               ; 0x0040D467處的指令中的ecx 指向這里, 定時器回調函數 TimerProc
0040D14C  60            pushad
0040D151  E8 05000000       call  0040D15B
0040D156  00000000         dd   0x00000000                       ; 0x0040D1CF處指令引用這里,保存數據用
0040D15A  00            db   0x00                          ; 0x0040D207處指令引用這里,保存數據用
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0040D15B  5D            pop   ebp                           ; 取得call后的返回地址
0040D160  81ED 82214000      sub   ebp, 00402182
0040D16A  33C9           xor   ecx, ecx                        ; i = 0
0040D170  8D940D CB284000     lea   edx, dword ptr [ebp+ecx+4028CB]             ; edx=0040D89F, edx[i] ==> API 入口
0040D17B  8B12           mov   edx, dword ptr [edx]                  ; [edx] ==> LoadLibraryA, GetProcAddress, MessageBoxA, ExitProcess, SetTimer, ReadProcessMemory, _lopen
0040D181  85D2           test  edx, edx
0040D188  74 39          je   short 0040D1C3
0040D18E  E8 5F000000       call  0040D1F2                        ; 讀取系統API(LoadLibraryA等)第1個字節,防 Int3 調試
0040D197  80BD 86214000 CC     cmp   byte ptr [ebp+402186], 0CC               ; [0x0040D15A] != 0xCC, 反INT3調試
0040D1A3  74 28          je   short 0040D1CD
0040D1A9  C685 86214000 00     mov   byte ptr [ebp+402186], 0                ; 置 0x0040D15A 為 0, 隱藏 0xCC 反調試檢查
0040D1B5  83C1 04         add   ecx, 4                         ; i++,指向下一個 API 入口
0040D1BD ^ EB B1          jmp   short 0040D170                     ; 循環繼續
0040D1C3  90            nop                               ; TimerProc 檢查 API 正常后,來到這里
0040D1C7  61            popad
0040D1CC  C3            retn                              ; TimerProc 結束
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0040D1CD  90            nop                               ; TimerProc 內如果檢測到 API 被 BPX 中斷,則來到這里
0040D1D1  8DBD 87214000      lea   edi, dword ptr [ebp+402187]               ; edi == 0x0040D15B, 指向上面的代碼
0040D1DB  B9 91000000       mov   ecx, 91
0040D1E4  33C0           xor   eax, eax
0040D1EA  F2:AA          repne  stos byte ptr es:[edi]                 ; 覆蓋破壞上面的代碼,共破壞0x91字節
0040D1EC  90            nop                               ; 會一直覆蓋到這里, 不留一點痕跡
0040D1F0  8B00           mov   eax, dword ptr [eax]                  ; 因為eax==0,這里是非法內存訪問,導至程序會被系統關閉
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0040D1F2  60            pushad                             ; TimerProc 函數中 0x0040D18E 處的代碼調用這里
0040D1F3  B8 FFFFFF7F       mov   eax, 7FFFFFFF
0040D1FC  8D8D 82214000      lea   ecx, dword ptr [ebp+402182]               ; ECX == 0x0040D156
0040D207  8D9D 86214000      lea   ebx, dword ptr [ebp+402186]               ; EBX == 0x0040D15A
0040D211  51            push  ecx                           ; lpNumberOfBytesRead , ReadProcMemory 返回讀了多少字節數據
0040D217  6A 01          push  1                            ; nSize
0040D21D  53            push  ebx                           ; lpBuffer,ReadProcMemory讀取的內容
0040D222  52            push  edx                           ; lpBaseAddress, 指向 LoadLibraryA() 等函數第一個字節的指令
0040D227  50            push  eax                           ; hProcess
0040D22C  FF95 DF284000      call  dword ptr [ebp+4028DF]                 ; call ReadProcessMemory,用于防止本CM所調用API的第1個指令字節是 0xCC(int3 中斷)
0040D236  61            popad
0040D237  C3            retn


附件是前面所有截圖的打包。

images.rar

1.74 MB, 下載次數: 5, 下載積分: 吾愛幣 -1 CB

免費評分

參與人數 1吾愛幣 +1 熱心值 +1 收起 理由
wshze + 1 + 1 歡迎分析討論交流,吾愛破解論壇有你更精彩!

查看全部評分

3#
pk8900 發表于 2019-5-29 21:07
帖子加到我那個索引貼里了,寫這個帖子估計得半天時間吧~~
4#
 樓主| solly 發表于 2019-5-29 21:22 <
pk8900 發表于 2019-5-29 21:07
帖子加到我那個索引貼里了,寫這個帖子估計得半天時間吧~~

還不止半天,截圖處理費時。文字大部分在跟蹤時就寫在OD中了。
5#
kanxue2018 發表于 2019-5-29 23:36
非常好的練習資料,感謝樓主
6#
cpj1203 發表于 2019-5-30 01:01
受益良多
7#
學士天下 發表于 2019-5-30 08:25
謝謝,讓我好好學一下
8#
AAQZzx 發表于 2019-5-30 10:20
支持 樓主  辛苦了
9#
wapj152321 發表于 2019-6-13 07:44
謝謝分享
10#
liphily 發表于 2019-6-13 11:20

++

%D2%BB%BF%B4%BE%CD%B6%AE%A3%AC%D2%BB%D7%F6%BE%CD%B7%CF%A1%A3%0D%0A%D1%DB%A3%BA%CE%D2%BB%E1%C1%CB%0D%0A%C4%D4%A3%BA%C4%E3%B2%BB%BB%E1%7B%3A1_935%3A%7D
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊[Register]

本版積分規則 警告:禁止回復與主題無關內容,違者重罰!

快速回復 收藏帖子 返回列表 搜索

RSS訂閱|小黑屋|聯系我們|吾愛破解 - LCG - LSG ( 京ICP備16042023號 | 京公網安備 11010502030087號 )

GMT+8, 2019-8-10 03:32

Powered by Discuz!

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表
内蒙古11选5开奖查询百度